Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

Tysiąc myśli na minutę, a w każdej Ty.
— !
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
7599 9fbb 500
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaiblameyou iblameyou
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapiglet piglet
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

April 09 2017

Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol vialittlefool littlefool
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski vialittlefool littlefool
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die vialittlefool littlefool
Reposted fromzielono zielono viamruugaa mruugaa
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viamruugaa mruugaa
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viamruugaa mruugaa

March 24 2017

1947 7cfd 500
Reposted fromsinned sinned vianattaly nattaly

March 22 2017

Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiglet piglet

January 21 2015

9481 7929 500
Reposted frompastelina pastelina viasniegi sniegi

January 19 2015

Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromplayinglove playinglove viajdeg jdeg

Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania. Jeśli twoja odpowiedź na którekolwiek z nich brzmi „nie”, uciekaj, gdzie pieprz rośnie. [...] Mówię poważnie. Jeśli nie możesz odpowiedzieć twierdząco na te trzy pytania, nie trać czasu na taki związek. Czy zawsze odnosi się do ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.

— Coollen Hoover
Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka viafeatherr featherr

December 30 2014

7319 df2c
Fabian Perez
Reposted fromwonskaball wonskaball viamruugaa mruugaa

December 19 2014

- Fa­ceci to świ­nie..
- Taaa.. Ale znam ta­kiego, który kocha mnie bez­gra­nicznie. Gdzie żad­na in­na nie zaj­mie mo­jego miej­sca w je­go ser­cu. Który w no­cy, bez zas­ta­nowienia, przy­bieg­nie na­wet i bo­so po rozżarzo­nym węglu. Dla które­go jes­tem piękna bez żad­ne­go "ale" i "gdy­by". Który pa­mięta o wszys­tkich świętach; który słucha mo­jej naj­większej głupo­ty i ją za­pamiętu­je. Który na­wet przy naj­większej kłótni świata nie um­niej­szy swo­jego uczu­cia do mo­jej oso­by. Który po­może mi wstać gdy upadnę. Który nie wyz­wie mnie pod­czas płaczu tyl­ko będzie ocierał moją twarz aż do os­tatniej łzy. Który w ra­zie zag­rożenia od­da swo­je życie za mo­je. Które­go mo­ja śmierć za­biłaby go za życia. Który wie, co zro­bić na obiad by mi pop­ra­wić hu­mor. Który w zamęcie pra­cy zadzwo­ni do mnie by za­pytać co ro­bię. Który będzie zaz­dros­ny o in­nych mężczyzn w moim życiu choć bez po­wodu. Który mając do wy­boru wszys­tkie pieniądze świata wy­bie­rze mnie mówiąc, że to ja jes­tem je­go naj­większym skar­bem. Który przed zna­jomy­mi będzie chwa­lił się mną mówiąc ja­ki jest dum­ny. Który może i nie słowa­mi, ale obec­nością do­da mi otuchy. Który po­kocha mo­je dzieci tą samą bez­gra­niczną miłością
(...)

Reposted byjamaicanbeatanethstrangespecterskiksLusiaFluorek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl